بهینه آب

عربی

بهینه آب

طراح و سازنده مخازن فلزی

Designer and manufacturer of metal tanks

مخازن هوایی به انگلیسی

یکی دیگر از سوالاتی که در مورد مخزن هوایی مطرح می شود این است که مخزن هوایی یا مخازن هوایی به انگلیسی معادل چه واژه ای می باشد
برای این منظور در زبان انگلیسی از چند واژه استفاده می گردد :

Elevated Water Storage Tanks
Elevated Tank
Water tower
Steel Elevated Tanks
Steel Water Storage Tank