مخازن هوایی به انگلیسی

یکی دیگر از سوالاتی که در مورد مخزن هوایی مطرح می شود این است که مخزن هوایی یا مخازن هوایی به انگلیسی معادل چه واژه ای می باشد
برای این منظور در زبان انگلیسی از چند واژه استفاده می گردد :

Elevated Water Storage Tanks
Elevated Tank
Water tower
Steel Elevated Tanks
Steel Water Storage Tank