تست

عدسی Torispherical

قطر D :
طول L :
ضخامت پوسته t1 :
ضخامت پوسته t2 :
ارتفاع سیال h1 :
جنس مخزن :
سیال ذخیره شده :

انجام محاسبات

مخزن عدسی بیضوی

قطر D :
طول L :
ضخامت پوسته t1 :
ضخامت پوسته t2 :
ارتفاع سیال h1 :
جنس مخزن :
سیال ذخیره شده :

انجام محاسبات

متن سربرگ خود را وارد کنید

قطر D :
طول L :
ضخامت پوسته t1 :
ضخامت پوسته t2 :
ارتفاع سیال h1 :
جنس مخزن :
سیال ذخیره شده :

انجام محاسبات